Jumat, 09 November 2012

iman dan funsingya dalam kehidupan sehari-hari


“IMAN DAN FUNGSINYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI”NAMA KELOMPOK:
AMINUDDIN
ARIF SAPUTRA
HAFIS FIRMANSYAH


UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF QASIM RIAU
PEKANBARU RIAU 2012


KATA PENGANTAR


            Kami ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat islam dan iman kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan  makalah yang berjudul “IMAN DAN FUNGSINYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI” yang dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.
            Demi kelancaranya mengerjakan tugas ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu kami dalam penulisan makalah ini teutama kami ucapkan banyak terima kasih kepada google chrome dan mbah google yang telah membantu kami dalam hal pencarian dan browsing sehingga dapat terbentuk makalah ini.
            Kami penulis menyadari dalam penulisan ataupun pengkajian makalah ini masih sangat banyak kekurangan ,kelemahan serta kesalahan oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan , demi untuk perbaikan yang akan mendatang.
  
A.Pendahuluan
1.Latar Belakang
          Dewasa ini banyak sekali orang yang menyatakan dirinya beriman Namun, sesungguhnya mereka belum mengerti apa makna dari iman itu, serta tingkah-laku dan perbuatan mereka tidak mencerminkan diri-nya beriman
                Kami mengambil materi pembahasan “IMAN DAN FUNGSINYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI“, selain sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Aqidah adalah untuk meluruskan dan memperbaiki konsep iman yang belum sempurna.


2.Pokok  Masalah
a.       Pengertian iman
b.      Hubungan iman dan islam
c.       Rukun iman
d.      Sifat-sifat orang yang beriman
e.      Fungsi iman dalam kehidupan
f.        Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan
B.Pembahasan

A.Pengertian Iman
Ø  Pengertian iman menurut bahasa adalah mempercayai atau membenarkan. Iman berasal dari kata aamana-yu’minu yang berarti tasdiq mempercayai atau membenarkan.
Ø  Dan menurut istilah Iman ialah “Membenarkan dengan hati diucapkan dgn lisan dan dibuktikan dgn amal perbuatan.”
            Sahl bin Abdullah At-Tustari ketika ditanya tentang apakah sebenarnya iman itu beliau menjawab demikian “Qaulun wa amalun wa niyyatun wa sunnatun.” Artinya Ucapan yg disertai dgn perbuatan diiringi dgn ketulusan niat dan dilandasi dgn Sunnah. Kata beliau selanjutnya “Sebab iman itu apabila hanya ucapan tanpa disertai perbuatan adalaha kufur apabila hanya ucapan dan perbuatan tanpa diiringi ketulusan niat adalah nifaq sedang apabila hanya ucapan perbuatan dan ketulusan niat tanpa dilandasi dgn sunnah adalah bid’ah.
            Menurut hasan hanafi para teolog muslim dalam membicarakan tentang iman ,ada empat istilah kunci yang biasanya dipakai yaitu:
·         Marifah bi al-aql atau dengan menggunakan akal
·         Amal ,pernuatan baik dan patuh
·         Iqrar , pengakuan secara lisan
·         Tashdiq ,atau membenarkan dalam hati
1.Iman jika hanya diucapkan oleh mulut saja dan belum dilakukan dengan perbuatan belumlah dikatakan orang yang beriman ,sesuai dengan isi kandungan alqur’an Qs al-baqarah ,2:8-9 yang artinya:
       “Dan diantara manusia itu ada yang mengatakan dirinya beriman ‘’kami beriman lepada Allah dan pada hari akhirat ‘’sedang yang sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar”
2.Iman dalam arti hanya perbuatannya saja yang beriman, tetapi ucapan dan hatinyatidak beriman., dapat dilihat dari QS. An- Nisa, 4: 142:.yang artinya:
             “Sesungguhnya orang-orang munafik (beriman palsu) itu hendak menipu mereka.Apabila mereka berdiri mengerjakan sembahyang, mereka berdiri dengam malas , mereka ria (mengambil muka) kepada manusia dan tiada mengingat Allah melainkan sedikit sekali”
3.Iman dalam arti yang ketiga adalah tashdiqun bi al-qalb wa amalun bi al-jawatih,    artinya keadaan dimana pengakuan dengan lisan itu diiringi dengan pembenaran hati,dan mengerjakan apa yang diimankannya dengan perbuatan anggota badan. Contohiman model ini dapat dilihat dalam QS. Al- Hadid, 57:19:
yang artinya: 
“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang- orang yang Shiddiqien”.

Berdasarkan informasi ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa di dalam al-Qur’an kata iman digunakan untuk tiga arti yaitu iman yang hanya sebatas padaucapan, iman sebatas pada perbuatan, dan iman yang mencakup ucapan. Perbuatandan keyakinan dalam hati.


B.Hubungan iman dan islam

Iman apabila disebutkan bersama-sama dgn Islam maka menunjukkan kepada hal-hal batiniah; seperti Iman kepada Allah SWT iman kepada Malaikat iman kepada hari akhir dan seterusnya. Dan Islam apabila disebutkan bersama-sama dgn Iman maka menunjukkan kepada hal-hal lahiriah; seperti Syahadat shalat puasa dan seterusnya. Dasarnya Al-Hujurat 14; Hadits Jibril riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

            Iman dan islam adalah dua sejoli yang tak dapat dipisahkan karena islam memerlukan islam dan iman memerlukan islam ,keduanya ibarat dua sisi logam yang tidak dapat dipisahkan

            Namun Iman apabila disebutkan tersendiri tanpa dgn Islam maka mencakup pengertian Islam dan tidak terlepas darinya; krn iman menurut definisinya adalah Keyakinan ucapan dan perbuatan. Demikian pula Islam apabila disebutkan tersendiri tanpa dgn Iman maka mencakup pengertian Iman dan tidak boleh dipisahkan darinya. Karena Islam pada hakekatnya yaitu Berserah diri lahir dan batin kepada Allah SWT dgn mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.


C.Rukun Iman
           
            Rukun dapat diartikan dengan syarat sah jadi rukun jika ditinggalkan salah satunya maka akan merusak atau yang lain akan percuma karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, begitu juga dengan rukun iman kita harus mengimani keenam rukun tersebut yaitu:

·         Iman kepad Allah
·         Iman kepada rasullullaah
·         Iman kepada malaikat Allah
·         Iman kepada kitab suci allah
·         Iman kepada hari akhir
·         Iman kepada qadar baik dan buruk

Secara harfiah kata rukun berarti berdampingan, berdekatan, bersanding,bertempat tinggal bersama atau kekuatan. Dalam ilmu fiqih rukun sering diartikan suatu perbuatan yang mengesahkan suatu kegiatan dan perbuatan tersebut termasuk dari kegiatan tersebut.Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah,2 : 177,yang artinya yaitu:
“ Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari kemudian,Malaikat-malaikat, Kitab- kitab, Nabi-nabi….”

D.Sifat-sifat orang yang beriman
·         Teguh dalam pendirian
·         Tegas dalam mengambil sikap
·         Mudah menerima nasihat
·         Selalu takut pada allah
·         Menjalankan perintah allah dan menjauhi laranganya
·         Senang mencari dan menambah ilmu
·         Sederhana dan selalu menjaga kebersihan
·         Mempunyai semangat yang tinggi dalam melakukan amal
·         Mempunyai sifat was-was dalam bertindak dan menagambil keputusan
·         Lebih tenang dalam mengambil keputusan
·         Memiliki sikap sosial dan toleransi yang sangat baik


E.fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari
·         Iman dengan disertai dengan  amal shaleh dapat menjadi kunci akan dibukakanya kehidupan yang baik, makmur dan sejahtera
·         Iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa
·         Iman akan menimbulkan kasih sayang antar sesama
·         Lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta
·         Iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain
·         Orang beriman akan mendapatkan pertolongan dari allah SWT
·         Membawa keberkahan dilangit dan di bumi
·         Memberikan ketengan dalam jiwa
·         Dijanjikan akan mendapatkan syurga
·         Dengan iman hidup akan terarah
·         Iman membawa manusia pada kedamaian
·         Dengan iman hidup kita  lebih sederhana
·         Dengan iman ketika akan menjadi lebih semangat dalam mencapai sesuatu
·         Iman membuat kita menjadi lebih sabar

F. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan
·         Mejalankan perintah allah dan menjauhi laranganya
·         Senantiasa meningkatkan ketaqwaan
·         Ilmu, yaitu dengan meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah SWT sepertimakna dari nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya.Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaan-Nya,maka semakin bertambah tinggi iman dan pengagungan serta takutnya kepadaAllah SWT
·         Merenungkan ciptaan Allah, keindahannya, keanekaragaman-Nya, dankesempurnaan-Nya. Maka kita akan sampai pada kesimpulan : Siapa yangmerancang, menciptakan dan mengatur semua ini ? Jawabannya hanya Allah
·         Perbanyaklah membaca Al-Qur’an dan renungkan maknanya.
·         Pelajari ilmu-ilmu mengenai asmaul husna


Kesimpulan
  Setelah kita membaca dan membahas mengenai iman dan fungsingnya kita akan tahu apa itu pengertian iman,ciri-ciri orang yang beriman,fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari dan bagaiman cara meningkatkan keimanan. Memang benar fungsi iman dalam kehidupan sehari –hari sangatlah berperan penting........ 

DOWNLOAD FILE .DOC dan .PPT 

2 komentar:

 1. luar biasa, terimakasih atas materinya,
  isinya lengkap sekali tentang apa yang saya cari.
  tapi, alangkah sempurnanya tulisan yang anda tulis ini jika, pada penulisan rukun iman itu seharusnya menurut urutannya yang bener, seperti iman kepada rasulullah itu bukan urutan kedua.
  Thats all, sekali lagi thank's.....

  BalasHapus
 2. terimakasih atas masukkan serta materi yang telah diberikan .. semoga selalu dalam lindungan Allah ..

  BalasHapus